ANBI statusANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling
Organisatie
Stoomboot Stichting "Jan de Sterke" is ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 805628174

Contactgegevens
Stoomboot Stichting "Jan de Sterke"
Telefoon: +31-6-54691185
e-mail: info@jandesterke.nl
IBAN: NL13 INGB 0001 0088 77


Doelstelling
De Stoomboot Stichting "Jan de Sterke" stelt zich ten doel het in standhouden van de stoomsleepboot Jan de Sterke als varend monument, teneinde dit vaartuig als museumvaartuig voor de toekomst te behouden en aan het publiek in werkende conditie te tonen.

Bestuurssamenstelling
P.W. van der Perk - Voorzitter
Vacature - Secretaris
Vacature - Penningmeester
B. Stultiens - Algemeen lid

De bestuursleden/vrijwilligers ontvangen geen vergoeding


Beleidsplan Stoomboot Stichting JAN DE STERKE;

In 1996 werd de Stoomboot Stichting Jan de Sterke opgericht.
Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2023-januari 2027

1. Het bestuur van de Stoomboot Stichting Jan de Sterke is van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om het Varend Erfgoed toekomstbestendig te maken.

2. De doelstelling van onze stichting is: het instandhouden van de stoomsleepboot Jan de Sterke (bouwjaar 1913) Register Varend Erfgoed registratienummer 585.

3. Om de doelstelling te realiseren is de inzet van vrijwilligers nodig. Deze groep moet bestaan uit bekwame schippers, machinisten/stokers en matrozen. Indien nodig worden nieuwe vrijwilligers intern opgeleid. De vrijwilligers worden ingezet voor het noodzakelijke onderhoud en als bemanning bij maritieme evenementen.

4. Op deze evenementen wordt de sleepboot aan het publiek getoond en is er gelegenheid een rondvaart te maken. Tijdens de rondvaartis het publiek in staat de sleepboot in actie te zien en te ervaren hoe een kolengestookte stoommachine werkt en zo kennis te maken met deze oude techniek.

5. De inkomsten verkregen uit deelname aan deze evenementen komen volledig ten goede aan de aanschaf van kolen als brandstof en aan het onderhoud. Verder is voor het verkrijgen van inkomsten een crowdfunding gestart. Door middel van het opzetten van de mogelijkheid “Vriend van de Jan de Sterke “te worden kan men donateur worden. Sponsoren worden op de website vermeld.

6. Regelmatig wordt er gezocht naar nieuwe vrijwilligers via de media. Gezien de leeftijdsopbouw van de bestaande groep vrijwilligers noodzakelijk. Velen zijn ver boven de 60 jaar.

7. Alle inkomsten worden volledig besteed aan het in de vaart houden van de stoomsleepboot. Na afloop van het boekjaar wordt de balans en de staat van baten en lasten opgemaakt.

8. Als de Stoomboot Stichting Jan de Sterke wordt ontbonden wordt het batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een andere gelijksoortige ANBI instelling